Beviljade projekt

En av Partnerkap Alnarps huvuduppgifter är forskningsprojekt. En eller flera forskare vid SLU söker i samarbete med en eller flera partnerskapsmedlemmar finansiering till ett forskningsprojekt. Denna ansökan processas inom Partnerskap Alnarp och om den beviljas genomförs projektet. För att sprida den kunskap som projektet tagit fram skrivs en rapport. Denna kan vara av två slag: en ordinär forskningsrapport (en PDF-fil på 20-100 sidor med i huvudsak text) och/eller ett faktablad. Faktabladet är två eller fyra sidor och innehåller i kortformat resultatet av projektet. Nedan kan du söka bland dessa avrapporterade projekt och även ladda hem rapporter och faktablad.

Urval (ställ in godtyckligt antal villkor):
År (1:a beslut) Sökord i titel
Ämnesgrupp Projektledare
Du kan ladda hem rapporterna. Klicka på för att ladda hem rapport, klicka på för att ladda hem faktablad (sammanfattning)

TitelProjektledareBeviljat
belopp
Sydsvenska Växtodlingsmötet 2023 (1492) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Halland, Statens JordbruksverkHåkan Schroeder50 000
Skapa flerskikad skog i röjningen går det? (1491) Emma Holmström42 000
Nya ädla lövträd - temadag om nya lövträdslag i ett förändrat klimat (valnöt, tyskoxel, turkisk hassel) (1490) Jens Peter Skovsgaard,
Ulf Johansson
24 300
Frökällsförsök av Tyskoxel (Sorbus torminalis (L.) Crantz) ? Nio europeiska frökällor i ett statistiskt utformat fältförsök på tre platser i England (1489) SkogforskJens Peter Skovsgaard,
Hampus Jörning
25 000
Odlingssystemutveckling i praktiken (1488) Jan Larsson10 000
SUF sommarmöte 2023 (1487) Sveriges UtsädesföreningAnders Carlsson,
Anders Nilsson
4 700
Påverkan av kompost från cirkulerade strömmar på mark och växthälsa i äppelodling (1486) Äppelriket Österlen ek. för.Samar Khalil,
Ramesh Vetukuri
50 000
Jämförande studier av odlingsmetoder i hydrokultur och fasta substrat baserat på livscykelanalys (LCA) (1485) Torbjörn Jonasson,
Henrik Hedlund
50 000
Kvalitetsförändringar i Elise-äpplen efter öppning av ULO-lager (1484) Helena Persson Hovmalm9 000
Öland fältdag 19e juni (1483) Aakash Chawade,
Håkan Schroeder
10 000
Kernza - en perenn spannmålsgröda (1482) Johannes Albertsson6 200
Workshop om växthälsa ur ett växtförädlingsperspektiv (1481) Eva Johansson15 000
Tema lövskog seminarier (1480) Emma Holmström46 000
Branschdag Trädgård 2023 (1479) Tejarps Förlag ABJan Larsson,
Lisa Jonsson
35 000
Kan inokulering med mykorrhiza minska angrepp av gråmögel (Botrytis cinerea) på jordgubbar? (1478) Johan Stenberg,
Siri Caspersen
50 000
Kartläggning av kvalitetsegenskaper hos söta sorter av svarta vinbär med fokus på antocyaner (1477) Stiftelsen Trädgårdsodlingens ElitplantstationKimmo Rumpunen,
Anna Hallin Lundberg
25 000
Regeneration: hosting our shared edible future (1476) Anna Peterson50 000
Biokol som supplement vid odling av ostronskivling (kandidatarbete) (1475) Malin Hultberg,
Helene Larsson Jönsson
31 000
Utvärdering av termografisk utrustning för att uppskatta klövviltstätheter. (1474) Annika Felton,
Julia Nowak
47 000
Undersökning av mineraliseringshastighet i organiska gödselmedel (1473) Anna Karin Rosberg41 200
Användning av fosforfrisättande mikroorganismer för optimering av rötrester som substrat i tomatodling (1472) Anna Karin Rosberg43 900
Inverkan av odlingssystem på jordhälsa - En jämförelse av konventionell ekologisk odling, market gardening och ängsmark i södra Sverige. (1471) Anna Karin Rosberg46 300
Alnarps Grisdag 2023 (1470) LRF Skåne, Svenska FoderElin Karlsson39 100
workshop om svenskodlade proteingrödor (1469) Håkan Schroeder17 000
Lantbruksdjuren och tekniken: Var står vi? Vart går vi? (1468) Jan Larsson,
Catharina Alwall Svennefelt
26 000
Alnarps Mjölkdag 2023 (1467) LRF Skåne, Skånemejerier ek för, Skånemejerier försäljning AB, SkåneseminMadeleine Magnusson44 000
Alnarps Nötköttsdag 2023 (1466) LRF SkåneMadeleine Magnusson44 000
Nya metoder med låg miljörisk för bekämpning av potatisvirus och potatisbladmögel (1465) Potatisodlarna, Stiftelsen LantbruksforskningSvante Resjö,
Erik Andreasson
140 000
180 000
Biokol i kommunal kompost för klimateffektivitet (PowerBio) (1464) Lunds kommunMaria Ernfors58 000
61 000
Hur kan smak hos bärsorter enkelt analyseras, beskrivas och kommuniceras? (1463) Stiftelsen Trädgårdsodlingens ElitplantstationKimmo Rumpunen,
Robert Johansson
250 000
250 000
Hur vi får bönan till bordet? Undanröjande av hinder för sydsvensk produktion av baljväxter till livsmedel (1462) Stiftelsen Lantbruksforskning, LRF SkåneHåkan Schroeder,
Georg Carlsson
126 000
124 000
Alternativa skyddsmedel för att bekämpa potatis tidigt och sent (1461) Mold Guard Sweden AB, Stiftelsen LantbruksforskningErik Alexandersson,
Isaac Kwesi Abuley
148 000
148 000
Utvärdering av nytt robust odlingssystem för frilandsgrönsaker - Etablering av grönsaker i vintermellangrödor för studier av kolinlagring, kvävehushållning och ogräsförekomst (1460) Hushållningssällskapet SkåneDavid Hansson,
Oskar Hansson
195 000
Kan jordgubbsplantans motstånd mot angrepp av gråmögel öka med Mold Guard biologisk bekämpning (1459) Mold Guard Sweden ABLotta Nordmark,
Samar kahlil
77 000
191 000
Jordbearbetning och mellangrödor efter höstvete för bekämpning av renkavle (1458) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne, Väderstad ABSven-Erik Svensson,
Iris Feuerhahn
163 000
130 000
Effekter av intensivgödsling av granungskog på nitrattransport i bäckar (1457) SveaskogBenjamin Forsmark42 100
Etablering och mätning av gallringsförsök i björk i Sverige (1456) SveaskogBabatunde Dosumu150 000
Cirkulär utvecklingshub för livsmedel (1455) Region SkåneHåkan Schroeder,
Samar Khalil
50 000
50 000
Stackmyror och generell hänsyn (1454) SveaskogEmma Holmström50 000
Biocirkulära fossilfria gårdar - hur uppnår vi det? (1453) Länsstyrelsen SkåneDaniel Nilsson135 000
275 000
Mer resistent matpotatis via borttagande av sensitivitetsgener (1452) Potatisodlarna, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet SkåneErik Andreasson275 000
275 000
Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd: Studiebesök och workshop i Mörrum (1451) Henrik Böhlenius,
Anneli Adler
50 000
Alnarps lamm & fårdag (1450) LRF SkåneMadeleine Magnusson,
Elin Karlsson
18 000
Två seminarier (1449) Tejarps Förlag ABJan Larsson10 000
Genetisk analys av lärkens höjdtillväxt (1448) Emma Holmström35 000
Integrerad bekämpning av renkavle efter höstveteskörd - fröbanksanalys för utvärdering av olika jordbearbetningsinsatser (1447) David Hansson,
Agust Persson
40 000
Tillväxt och kvalitétegenskaper av björkar med varierande förädlingsgrad. (1446) SkogforskEmma Holmström40 000
Effekten av UV-C ljus och värmebehandling på svampar av Pinus sylvestris, Pinus contorta and Pseudotsuga menziesii. (1445) SveaskogMichelle Cleary40 000
Sprängticka odling i Sverige (1444) SkogforskMichelle Cleary,
Iryna Matsiakh
40 000
Kvantifiering av förekomsten av Heterobasidion (rotröta) i unga tallbestånd som tidigare planterats med tall i södra Sverige (1443) Interagro Skog ABJonas Rönnberg38 000
Inverkan av mykorrhiza på växttillgänglighet av fosfor från Polonit (1442) Siri Caspersen,
Yngve Svensson
50 000
Växttillgänglighet av fosfor från polonit i olika substratblandningar (1441) Siri Caspersen,
Yngve Svensson
50 000
Vad hände sedan? En fältstudie av Drettingemetoden (1440) Therese Strömvall Nyberg,
Henrik Holmberg
40 000
Studie om avfallsbaserade biogödselmedel för trädgårdsproduktion (1439) Gasum AB, Tebrito AB, LRF SkåneJean H. W. Yong,
Nicolò Maria Villa
44 700
Brassica konferens 2023 (1438) Hushållningssällskapet SkåneHåkan Schroeder,
Marie Olsson
35 000
Effekten av bevattningsintervall på sallat (Lactuca sativa) och grönkål (Brassica oleracea) vid odling i stenullskuber i kontrollerad miljö (1437) Karl-Johan Bergstrand25 100
Kvantifiering av biomassa och validering av bladarea indexfunktioner för tall (1436) SveaskogAmanda de Castro Segtowich50 000
Effekt av förband på tillväxt och kvalitet hos vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens) i Sverige (1435) Andis Zvirgzdins20 000
Kartläggning av somaklonal variation i potatis vid användandet av CRISPR-Cas9 (1434) Sveriges Stärkelseproducenters föreningMariette Andersson,
Per Hofvander
264 000
Effekten av sådensitet och såmönster på skörd och ogräskonkurrens hos vårkorn (1433) Väderstad AB, Statens JordbruksverkDavid Hansson,
Johannes Albertsson
273 500
Hur minska man skogsbrandrisken: analys av data från preskriberat bränder för utvecklande av utgångsdata och modeller (1432) Stiftelsen Nordens ArkIgor Drobyshev,
Karin Amsten
145 000
145 000
Alnarpskonferensen 2023 (1431) Tejarps Förlag AB, LRF SkåneJan Larsson,
Håkan Schroeder
50 000
Lantmästardagen 2022 (1430) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Hur skapar man ett företag med timing - lärdomar från en orkesterdirigent (1429) Sebastian Remvig6 000
Workshops om växtförädling och cerealier (1428) Håkan Schroeder,
Eva Johansson
25 000
Pilotförsök: svenskodlat utsäde av mellangrödor (1427) Skånefrö ABGeorg Carlsson50 000
Vallkonferens 2023 Ultuna (1426) Håkan Schroeder,
Madeleine Magnusson
39 000
Sydsvensk växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö 2022 (1425) Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkHåkan Schroeder45 000
Branschdag Trädgård 2022 (1424) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Är det möjligt att skörda med hög stubbhöjd i vall och hur påverkas spillet (1423) Torsten Hörndahl19 500
Rödklöver som foder till suggor (1422) Jan Larsson6 000
Biogas och biogödsel i samverkan mellan stad och land (1421) Håkan Schroeder,
Sven-Erik Svensson
12 000
Fiberströ (1420) Knut-Håkan Jeppsson7 000
SUF sommarmöte 2022 (1419) Sveriges UtsädesföreningAnders Carlsson,
Anders Nilsson
10 000
Inhysning med kompostbädd hos svenska mjölkkobesättningar och dess påverkan på juverhälsa (1418) Anders Herlin13 500
Är det möjligt att effektiv bruka jorden mellan solpaneler? (1417) SLU.ltv.2022.4.3-414-1Torsten Hörndahl13 000
Helgegården trädgårdsdag den 13 september (1416) Susanna/Fanny Lundqvist/Malmström,
Sven-Erik Svensson
50 000
Underliggande mekanismer bakom lustgasutsläpp i mellangrödorna oljerättika, Raphanus sativus var oleiformis, och honungsört, Phacelia tanacetifolia (1415) Maria Ernfors,
Desirée Börjesson
48 000
Slutexkursion forskningsprogrammet FRAS (1414) Skogforsk, Sveaskog, Södra Skogsägarna ek förKarin Hjelm,
Mattias Berglund
45 000
Agroforestrykonferens i Alnarp 2022 (1413) Statens JordbruksverkMaria Ernfors50 000
Biokol och hampa som torversättning i krukodling ? effekter på näringstillgänglighet, näringsutnyttjande och mikroflora (1412) Helene Larsson Jönsson,
Håkan Asp
60 000
Rädda Asken:- identifiering av resistenta askträd i sydsvenska bestånd (1411) SkogforskMichelle Cleary,
Mateusz Liziniewicz
161 000
En heltäckande översikt av fruktträdskräftans epidemiologi i Svensk kommersiell äppelodling (1410) Äppelriket Österlen ek. för., Kiviks Musteri AB, Stiftelsen LantbruksforskningLarisa Gustavsson275 000
275 000
Kvantifiering av lagringsförluster i äpple orsakade av Neonectria ditissima för att vägleda odlarbeslut (1409) Äppelriket Österlen ek. för.Jonas Skytte Sätra,
Larisa Gustavsson
220 000
220 000
Identifiera genetiska regioner associerade med låg kadmiumackumulering i havrekorn (1408) Lantmännen SW SeedRodomiro Ortiz,
Alf Ceplitis
170 000
147 000
Effekt av UV-C ljus och värmebehandling på svampinfektioner och frögroning av Pinus sylvestris, Picea abies and Pinus contorta. (1407) SveaskogIva Franic,
Oskar Skogström
184 000
Integrerad bekämpning av renkavle efter höstveteskörd - en jämförelse mellan jordbearbetning och mellangrödor (1405) Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkDavid Hansson,
Gunnel Hansson
125 000
110 000
Röja fram barrblandskogen (1404) Södra Skogsägarna ek förTherese Strömvall Nyberg,
Henrik Holmberg
100 000
Vad vet vi om hyggesfritt skogsbruk i Sverige? - En kunskapssammanställning baserad på skogliga fältförsök (1403) SveaskogMartin Goude200 000
Inriktning på akvakultur som en källa för växtgödsling - En digitaliserad strategi för hållbar livsmedelsproduktion (1402) Alnarp FoodTech Ekonomisk föreningSammar Khalil,
Niklas Hjelm
167 000
275 000
Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing (1401) Crop Tailor AB, Lantmännen SW SeedLi-Hua Zhu,
Alf Ceplitis
40 000
Modifiering av biogödsel för ökad användning i krukodling och för minskad torvanvändning (1400) Gasum AB, Stiftelsen LantbruksforskningHåkan Asp200 000
Alnarps Nötköttsdag 2022 (1399) LRF SkåneMadeleine Magnusson40 000
Alnarps Mjölkdag 2022 (1398) Anders Herlin,
Jannike Andersson
40 000
Nordisk tång som framtidsgröda (1397) Malin Hultberg27 200
Alnarps Grisdag 2022 (1396) LRF SkåneElin Karlsson40 000
Workshops om potatis- och äppleväxtförädling (1395) Håkan Schroeder,
Eva Johansson
45 000
Kan ullpellets i substratet främja mykorrhizakolonisering hos containerodlad purjolök? (1394) Siri Caspersen,
Lotta Nordmark
50 000
Ullpellets -svinn från ullindustrin nytt användningsområde som växtnäring i substratmix för krukodling (1393) Lotta Nordmark18 000
Seminarieserie om två seminarier (1392) Tejarps Förlag ABJan Larsson5 000
Alnarpskonferensen 2022 (1391) LRF SkåneJan Larsson,
Per Hansson
64 000
Odlingssystem för mekanisering, till industriell produktion av äpple för cider och andra drycker (1390) Lotta Nordmark25 000
Grupplantering av barrblandskog - en lösning på våra problem? (1389) Södra Skogsägarna ek förTherese Strömvall Nyberg,
Magnus Petersson
35 000
Lökkonferens (1388) Hushållningssällskapet SkåneLars Mogren,
Oskar Hansson
35 000
Identifiering av betes resistenta lövträdsplantor ? en metod utveckling inför framtiden förädlingsprogram. (1386) SkogforskHenrik Bohlenius,
Mateusz Liziniewicz
104 000
64 000
Sydsvensk växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö. (1385) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkCarl-Otto Swartz35 000
Utvecklande av Skånsk livsmedelskompetens (1384) LRF SkåneJan Larsson,
Oleksiy Guzhva
50 000
Frukostseminarium 2021 (1383) Tejarps Förlag ABJan Larsson5 500
Lantmästardagen 2021 (1382) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Sustainable cultivation of berries and tomatoes for disease control, increased yield and shelf-life using probiotics for human use (1380) Nelson Garden ABRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
200 000
200 000
Lantbrukets företagsledning och digitalisering (1379) Landshypotek AB, Lantmännen SW SeedPer Hansson,
Anders Herlin, BT
96 000
Svensk odling av sojabönor för grönskörd (1378) Foodhills ABHelena Persson Hovmalm,
Lotta Nordmark
200 000
Tillämpning av en uppdaterad klövverkningsrutin i moderna mjölkstall (1377) Stiftelsen Lantbruksforskning, SkåneseminFrida Åkerström,
Evgenij Telezhenko
250 000
Alnarps lamm- & fårdag (1376) LRF SkåneMadeleine Magnusson,
Elin Karlsson
47 000
Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer ? fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 2. (1375) LRF TrädgårdLena Ekelund Axelsson20 000
170 000
43 000
Hur utvecklas plantor som är behandlade med beläggningsskydd mot snytbaggar i skogliga planteringar? (1374) Södra Skogsägarna ek förKarin Hjelm,
Kristina Wallertz
75 000
Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver (1373) Lantmännen SW Seed, Södra Sveriges Frö- och OljeväxtodlareÅsa Lankinen275 000
275 000
Brandbegränsning gneom lövträd och vatten i landskapet (1371) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström100 000
25th Biannual International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI) (1370) Therése Bengtsson30 000
Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor - Gårdstånga Nygård 14 oktober 2021 (1369) The Absolut Company, Nordic Sugar AB, Statens JordbruksverkSven-Erik Svensson38 000
Fem seminariehalvdagar (1368) Ludvig & CoJan Larsson,
Amanda Andersson
35 000
Sprutinducerad genljuddämpningsteknik för hållbar kontroll av gråmögel på tomater (1366) Nelson Garden ABRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
50 000
Utforskar mekanismerna bakom växttillväxtfrämjande och biologisk kontrollaktivitet hos rhizobakterier (1365) Potatisodlarna, Nelson Garden ABPruthvi Kalyandurg50 000
Effekten av olika ljusspektra på mikrogröna sallads bioaktiva föreningar och deras mikrobiomer (1364) Nelson Garden ABRamesh Vetukuri50 000
Utforskar biokontrollbakterier för att bekämpa sjukdomar i sen potatis och taro (1363) Ramesh Vetukuri50 000
Synergi mellan näringsfraktioner för gödsling i lantbruket (1362) Alnarp Cleanwater Technology ABSiri Caspersen,
Yngve Svensson
50 000
Samarbeten i den skånska myllan - Historien om SLU Partnerskap Alnarp (1360) Carl-Otto Swartz50 000
Blev det blandskog av de betade tallplanteringarna? (1359) Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström,
Magnus Petersson
35 000
Integrerad fisk- och växtproduktion (1358) Malin Hultberg,
Niklas Hjelm
20 500
Förhindra skador på kultur- och fornlämningar i skogsbruket (1357) Södra Skogsägarna ek förLisa Petersson,
Faxhag Raymond
35 000
Kan man ersätta 55 ha frilandsodling med 1 ha inomhusodling - och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras (1356) Håkan Asp11 000
? IX Internationella Symposium om Ljus i Hortikultur (1355) Heliospectra ABSammar Khalil,
Daniel Bånkestad
50 000
Karakterisering av växttillväxtfrämjande rhizobakterier och deras biokontrollpotential mot Phytophthora-patogener och jordbrukares uppfattning om biokontrollmedel i Sverige (1354) Potatisodlarna, Nelson Garden ABPruthvi Kalyandurg30 000
Innovationer inom växtskydd: Sprut-inducerad gensläckningsteknik för hållbar kontroll av bladmögel (1353) PotatisodlarnaRamesh Vetukuri30 000
Förfruktsvärde på rödbeta och morot av perenn spannmål (1352) Linda-Maria Dimitrova Mårtensson,
Tove Sundström
50 000
Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken (1351) Lantmännen SW SeedSven-Erik Svensson,
Johannes Albertsson
19 000
SustAinimal - WP6 SYD om djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft (1350) Hushållningssällskapet Skåne
Extra nyhet om projektet i maj 21 samt i nyhetsbrev.
Anders Herlin,
Ingela Löfquist
100 000
100 000
Vinteremissioner av lustgas från mellangrödor (1349) Maria Ernfors50 000
Framtagning av lokalproducerad kretsloppsnäring (1346) Alnarp FoodTech Ekonomisk föreningBeatrix Alsanius,
Niklas Hjelm
189 000
248 000
Skördeeffekter i sockerbetor 2021 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1345) The Absolut Company, Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
David Hansson
252 000
Alnarps Nötköttsdag 2021 (1343) LRF SkåneMadeleine Magnusson40 000
Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer - fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 1. (1342) LRF TrädgårdLena Ekelund Axelson80 000
Kartläggning av nedbrytningsprocessen hos FiberCell-pappersmaterial (1341) Björkemar Construction & Consulting BCC ABsammar Khalil,
Kristian Björkemar
120 000
92 000
Coachning av maskinlag ökar effektiviteten vid stubbehandling (1339) Interagro Skog ABJonas Rönnberg212 000
Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1336) Lantmännen SW SeedÅsa Lankinen,
Mattias Larsson
208 000
Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar (1335) Kiviks Musteri AB, Fritidsodlingens RiksorganisationLotta Fabricius Kristiansen,
Teun Dekker
275 000
274 000
Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion (1334) Stiftelsen Lantbruksforskning
Faktablad 2021:3 - delprojekt- https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/5/nyhet-faktablad-20213/
Carl-Otto Swartz26 000
72 000
17 500
26 000
72 000
17 500
Kartläggning av somaklonal variation i potatis vid användandet av CRISPR-Cas9 (1333) Lyckeby Starch ABMariette Andersson,
Per Hofvander
258 000
222 000
Genetisk variation, klimatanpassning och skadebild hos ek i etableringsfasen (1332) Skogforsk, Skogsstyrelsen Region SydJörg Brunet,
Johan Kroon
113 000
178 000
Alnarps Grisdag 2021 (1331) LRF SkåneElin Karlsson,
Anne-Charlotte Olsson
40 000
Alnarps Mjölkdag 2021 (1330) Skånesemin, Skånemejerier ek för, Skånemejerier försäljning AB, LRF SkåneAnders Herlin,
Jannike Andersson
40 000
Stackmyror och generell hänsyn (1329) SveaskogEmma Holmström,
Andersson
81 000
68 000
Seminarium - Växtodling i framkant (1328) Torsten Hörndahl15 000
Vallfrökonferens 2021 (1326) Sveriges Frö-och oljeväxtodlare, Södra Sveriges Frö- och OljeväxtodlareJan Larsson,
Gunilla Larsson
37 500
Svenska substrat för cirkulär produktion av gourmetsvampen maitake (1325) Malin Hultberg44 000
Brassica-konferens 2021 (1324) Sydgrönt ek. förening, GrönsaksMästarna Nordic ABLars Mogren,
Oskar Hansson
35 000
Fem halvdagsseminarier (1323) Tejarps Förlag ABJan Larsson50 000
Alnarpskonferensen 2021 (1322) LRF SkåneJan Larsson,
Carl-Otto Swartz
50 000
Lokala baljväxter - Digital informations- och inspirationsträff (1321) Iman Raj Chonghtham 48 000
Jämförelse av produktion av björk och hybridasp på skogs- och åkermark i södra Sverige (1320) Urban Nilsson,
Andis Zvirgzdins
20 000
Sydsvensk växtodlings- och växtskyddskonferens (1319) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Halland, Statens JordbruksverkCarl-Otto Swartz25 000
Mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika: Genetiska identitets- och mångfaldsstudier med KASP-SNP (1318) Intertek ScanBi Diagnostics ABLaura Grenville-Briggs Didymus,
Petra van Roggen
150 000
Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genkontrollteknik för hållbar kontroll av potatis senblås och grå mögel på jordgubbar (1317) Potatisodlarna, Nelson Garden ABRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
250 000
250 000
Klimatpåverkan på brödkvaliteten i vårvete: validera nya proteinkvalitetsmetoder med bakning (1315) Lantmännen SW SeedRamune Kuktaite200 000
Stormfasta beståndskanter (1311) Skogsstyrelsen Region SydUrban Nilsson,
Jonas Bergquist
100 000
100 000
Glutenstyrka och Bakningskvalitet i Utvalda vetelinjer med främmande kromosomfragment (1310) Lantmännen SW SeedElaine Ceresino,
Eva Johansson
200 000
IPM för hållbara strategier för bekämpning av torrfläcksjuka i potatis (1309) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth150 000
Ekonomin i svensk vinodling och vinmakeri (1308) Kullabergs Vingård, Statens JordbruksverkJan Larsson,
Lotta Nordmark
54 000
Kanteffekter i Nissans avrinningsområde (1305) SveaskogEmma Holmström35 000
Rapsdagen 2020 (1304) Svensk Raps ABCarl-Otto Swartz41 000
Förekomst av Treponema spp. i mjölkkobesättningar som orsak till ett smittsamt klöveksem - komplettering av SLF-projektet ´Gödselfiber som strö´ (1303) Hushållningssällskapet HallandKnut-Håkan Jeppsson,
Madeleine Magnusson
193 000
159 000
Markförhållandens påverkan på poppel och björkens produktionsförmåga. (1301) Skogforsk, Södra Skogsägarna ek för, Persson f.N B ABHenrik Böhlenius176 000
Ekens dynamik i naturvårdsskogar ? 100 år i Dalby Söderskog (1300) Länsstyrelsen SkåneJörg Brunet12 000
Frukostsemininarium 2020 (1297) Tejarps Förlag AB7740 Larsson4 500
Strukturkalkningens inverkan på dragkraftsbehov och penetrometermotstånd i jorden (1296) Sven-Erik Svensson,
Jens Blomquist
44 500
Kompostering på gårdsnivå, med metoden Microbial Carbonisation, med mätning av relaterade växthusgasemissioner (1295) Maria Ernfors48 000
Ledarskap och Lean (1294) Tejarps Förlag ABJan Larsson17 000
Hållbar och optimerad vertikal odling för livsmedelsproduktion i urban miljö (1293) Karl-Johan Bergstrand23 000
Mellangrödors och perenna grödors påverkan på den mikrobiella aktiviteten i jorden (1292) Hushållningssällskapet Skåne, Tejarps Förlag ABLinda-Maria Dimitrova Mårtensson,
Jenny Olofsson
35 000
Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor (1290) Maria Ernfors24 000
Precisionsgödsling med organiska gödselmedel i frilandsodlad pak choi (1289) Hushållningssällskapet SkåneHelena Karlén35 000
Exkurssion Skogen & klimatet (1288) Skogsstyrelsen Region SydHenrik Böhlenius,
Lisa Petersson
35 000
Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster? (1287) Tejarps Förlag ABJan Larsson,
Katharina Wolf
31 600
Sortprovning på vinsorters anpassning till kallare klimat (1286) Kullabergs VingårdLotta Nordmark112 000
113 000
Innovation för hållbar bladluskontroll i en tid utan neonikotinoider: från fruktträd till åkermark (1285) Nordic Sugar AB, Kiviks Musteri AB, Stiftelsen LantbruksforskningTeun Dekker,
Desiree Börjesdotter
200 000
200 000
Skördeeffekter i sockerbetor 2020 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1284) Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Maria Ernfors
275 000
Fältstudie för att testa effektiviteten hos bakteriella biokontrollmedel vid kontroll av sjukdom på senblight på potatis (1282) PotatisodlarnaRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
65 000
Nya metoder för användning av Neutroner och röntgenstrålar för undersökning av vetekvalite under varierande klimat (1281) Lilla Harrie Valskvarn ABRamune Kuktaite,
Jörgen Hansson
85 000
85 000
Drönare - ett vapen mot dyr rotröta (1280) Södra Skogsägarna ek förKhaled Youssef,
Jonas Rönnberg
120 000
Molekylära tester av utsädets skjutkraft (1279) Lantmännen SW SeedBeatrix Alsanius,
Gustaf Forsberg
200 000
200 000
Hur mycket av pergamentsvampen är egentligen levande vid stubbehandling i praktiken? (1277) Interagro Skog ABJonas Rönnberg,
Patrick Sherwood
140 000
Alnarps Nötköttsdag (1276) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Svensk odling av sojabönor för grönskörd (1274) Foodhills ABHelena Persson Hovmalm,
Lotta Nordmark
250 000
250 000
Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårspannmål (1273) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet SkåneDavid Hansson,
Sven-Erik Svensson
108 000
Alnarps Mjölkdag 2020 (1272) Skånesemin, Skånemejerier ek för, Skånemejerier försäljning AB, LRF SkåneAnders Herlin,
Jessica Andersson
35 000
Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion. (1271) RISE, LRF GotlandThomas Prade,
Rickard Fornell
100 000
200 000
Behandling av tallplantor mot bete av rådjur och hjort. En metodstudie (1270) SveaskogUrban Nilsson,
Gisela Björse
150 000
Miljövänlig hydrolys för att skapa innovativ kvalitet i gluten (1269) Svenska Lantmännen Ek förElaine Ceresino184 000
269 000
Karaktärisering av svamppopulationer utanpå äpplefrukter från ekologiska och konventionella svenska odlingar, före och efter lagring (1268) Äppelriket Österlen ek. för., Statens JordbruksverkFiruz Odilbekov,
Larisa Gustavsson
97 000
75 000
Alnarps Grisdag 2020 (1267) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson35 000
Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen (1266) Nelson Garden ABFaraz Muneer,
Ali Hafeez Malik
229 000
281 000
Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing (1264) Lantmännen SW Seed, Lantmännen SW Seed, Crop TailorLi-Hua Zhu,
Olof Olsson
85 000
150 000
Hur påverkar olika golvsystem i gångar i liggbåsstallar hållbarheten hos mjölkkor? (1263) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Skånemejerier ek förEvgenij Telezhenko250 000
Inokuleringsanalys för att testa variationen i virulens bland isolat av Lachnellula willkommii från Sverige och Tjeckien (1262) SkogforskMichelle Cleary35 000
Biogas från urbana gräsytor - seminarium (1261) Region Skåne, LRF Skåne
Seminarium i september 20.
Sven-Erik Svensson,
Lars Törner
7 000
Samorganisation av Skånsk hästnäringsdag (1260) LRF SkåneHanna Sassner,
Vilain Rörvang
35 000
Alnarpskonferensen 2020 (1255) LRF SkåneJan Larsson99 000
Biodiversitet på poppel och hybridasp - jämförande studie mellan trädslag i sverige (1252) Länsstyrelsen SkåneHenrik Bohlenius,
Ewa Jastrzebska
21 500
Precisionsodling- Seminarium - Metoder för ökad precision i växtodlingen (1251) Yara AB, RISETorsten Hörndahl35 000
Metod för att detektera skillnader i Aluminium tollerans mellan poppel kloner (1250) SkogforskHenrik Böhlenius,
Asp
33 100
Studie av tillväxt i en bok provenance försök i södra Sverige (1248) Jorge Aldea,
Mateusz Liziniewicz
23 900
Mentorprogram i samverkan med mentorprogrammet Gro (1247) Jan Larsson35 000
Fältvandring den 26 november på Helgegården - Etableringstidpunktens inverkan på några olika sommarmellangrödors markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper (1246) Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Thomas Prade
11 000
Faktablad SLU Partnerskap Alnarp (1245) Lisa Germundsson35 000
Stormförebyggade skogsskötsel - hur gick det? (1243) SkogforskEric Agestam,
Andreas Helmersson
4 300
Workshop - Hur får vi uthållig tillväxt i sydsvensk lammproduktion (1242) LRF SkåneMadeleine Magnusson30 600
Lökkonferens 2020 - utveckla svensk lökproduktion (1241) Lars Mogren,
Oskar Hansson
35 000
Utveckling av ett SLU kompetenscentrum for livsmedelsproduktion i cirkulär ekonomi (1240) sammar Khalil,
Bengt Persson
100 000
100 000
Identifiering av hänsynsträd med hjälp av höjddataraster (1239) SkogforskMatts Lindbladh,
Emma Holmström
74 000
Plantering av poppel på granåkrar med långasticklingar- effekt av markberedning, kalkning och gödning. (1238) Persson f.N B AB, Södra Skogsägarna ek för, Nordkalk ABHenrik Böhlenius119 000
Resistenstestning av utvalda askar (1237) SkogforskMichelle Cleary,
Lars-Göran Stener
160 000
Grupplantering i stora inverser - ett sätt att öka överlevnad efter plantering och skapa blandskog? (1235) Södra Skogsägarna ek förUrban Nilsson,
Magnus Petersson
145 000
12 000
Smakjakten. Vägen till smakrikare svenska grönsaker (1233) Daniel Berlin i Skåne Tranås ABLars Mogren,
Helena Karlén
100 000
100 000
Fältvandring - mellangrödor i växtföljder med potatis, grönsaker, sockerbetor och spannmål (1229) Hushållningssällskapet Skåne, Nordic Sugar AB, Potatisodlarna, The Absolut CompanySven-Erik Svensson,
Oskar Hansson
9 900
Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar? (1228) Sparbanken SkåneJan Larsson,
Ove Karlsson
28 000
Lantmästardagen 2019 (1226) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Branschdag Trädgård 2019 (1225) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Frukostsemininarium 2019 (1224) Tejarps Förlag ABJan Larsson7 300
BalticWheat-UK workshop (1223) Lantmännen SW SeedAakash Chawade35 000
Växtodling med sikte på nästa växtföljd - historik och framtidsutsikter. Håstadiusseminarie 2019-11-27 (1222) Hushållningssällskapet SkåneJan Larsson12 000
Sydsvensk växtodlings- och växtsklyddskonferens i Växjö (1221) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkCarl-Otto Swartz35 000
Betsläpp: Skadeprovokation i sockerbeta (1220) Nordic Sugar ABHelene Larsson Jönsson,
William English
35 000
Kan arbuscular mycorrhizal och/eller biostimulerande aminosyror påverkar vegetativ och rottillväxt på Vitis vinifera i kalla klimat. - En fältstudie i södra Sverige (1219) Kullabergs VingårdLotta Nordmark35 000
Utvärdering av tillväxtmodeller för ek och bok (1218) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström35 000
Markkol - Fältvandring och seminarium Vad vet vi om markkol idag (1217) Statens Jordbruksverk, RISEJohannes Albertsson,
Sven-Erik Svensson
17 500
Medverkan på Borgeby fältdagar 2019 (1216) Lena Johnson9 800
Inverkan av olika gödselstrategier inför vintern på näringsinnehåll och näringsupptag hos Sedum album (1214) Veg Tech ABSiri Caspersen,
Lina Pettersson
20 000
SUFs sommarmöte 2019 (1213) Anders Nilsson8 000
Seminarium: Kornas klövhälsa i framtiden, nollvision hälta (1212) Skånemejerier ABAnders Herlin,
Anna Forslid
26 000
FRAS exkursion Barkborreskador och alternativ till gran (1211) Skogforsk, Sveaskog, Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström30 000
Naturvårds exkurssion ´För ett bättre landskap - Mer lövträd och effektiv naturvård´ (1210) SveaskogHenrik Böhlenius35 000
Lantbrukets utmaningar i framtiden (1209) Lovang Lantbrukskonsult AB, LRF Konsult ABJan Larsson,
Ulrik Lovang
2 200
Unik möjlighet att förverkliga goda idéer (1208) Statens JordbruksverkLisa Germundsson5 000
Lantmästardag 2018 (1206) Jan Larsson35 000
Studentprojekt inom livsmedel och landskap i samverkan med Norrvikens Trädgårdar och FoodHills (1205) Foodhills ABLotta Nordmark,
Håkan Schroeder
35 000
Estimering av blomningspotential och tillväxt i en remonterande jordgubbssort (1204) Hushållningssällskapet SkåneSalla Marttila35 000
Alnarps Grisdag 2019 (1203) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson65 890
Jäst-baserat lockbete för prognos och bekämpning av Drosophila suzukii (1202) PheroNet ABPeter Witzgall,
Paul Becher
212 000
Alnarps Mjölkdag 2019 (1201) Skånesemin, Skånemejerier AB, Skånemejerier ek för, LRF SkåneAnders Herlin,
Jessica Andersson
35 000
Plantering av poppel på skogsmark - effekter av markberedning, kalkning och planttyp (1200) SkogforskMagnus Löf,
Lars Rytter
70 000
60 000
Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1199) Lantmännen SW Seed, Lantmännen SW SeedÅsa Lankinen,
Mattias Larsson
130 000
130 000
Nya protein rika livsmedel från lupine (1198) Elaine Ceresino35 000
NORBARAG:s 11:e möte den 7-8 mars 2019 i Malmö (1196) Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson25 000
Phase 2: Test- och screeningsresistens i europeisk lärk (Larix decidua) mot lärkkräfta (1195) SkogforskMichelle Cleary,
Mateusz Liziniewicz
30 000
170 000
Arbuscular mykorrhiza och växtstimulerande preparat påverkan på etablering , tillväxt och utveckling av vinplantor(Vitis vinifera)under svenskt förhållande (1194) Lotta Nordmark,
Siri Caspersen
67 000
67 000
Optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter med medelgod resistens (1193) Hushållningssällskapet SkåneErland Liljeroth,
Laura Grenville
165 000
Snogeholms landskapslaboratorium och etablering av skog på åkermark (1192) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström,
Giulia Attochi
160 000
70 000
Precisionsodlingsmästaren - ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan (1191) Hushållningssällskapet Skåne, Stiftelsen LantbruksforskningCarl-Otto Swartz,
Sven-Erik Svensson
100 000
Hur påverkas sockerbetor av eftersådda sommarmellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1190) Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Åsa Olsson
165 000
Alnarps Nötköttsdag 2019 (1189) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi (1188) Eriksgården i Sjöbo AB, Stiftelsen LantbruksforskningSammar Khalil,
Rickard Bergkvist
68 000
100 000
Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsorption (1187) Svenska Aerogel AB, Äppelriket Österlen ek. för.Marie Olsson,
Christer Sjöström
200 000
70 000
Utvärdering av den industriella symbiosen i Sotenäs - kombination av tidigare LCA-studie och realtidsmätning av restflöden (1186) RISEThomas Prade,
Sammar Khalil
147 000
136 000
Hungriga och arga - att göra hungriga suggor mätta och glada (1185) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet SkåneSarah-Lina Aagaard Schild,
Maria Vilain Rørvang
270 000
270 000
100 000
VentureLab@SLU (1184) Region SkåneRobin Meijer175 000
175 000
Metaboliter i resistenta askträd (1183) SkogforskMichelle Cleary35 000
Ekologi av honungsskivling i en ädellövskog i södra Sverige (1182) SkogforskMichelle Cleary35 000
Näringsdynamik, fotosyntes och tillväxt av pak choi odlat i ett torvsubstrat gödslat med rötrest från biogasproduktion (1181) Hushållningssällskapet SkåneHåkan Asp,
Kristina Weimers
35 000
Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem (1180) Hushållningssällskapet SkåneTorsten Hörndahl20 000
Inverkan av organiska gödselmedel på mykorrhizakolonisering hos gräslök (1179) Bara Mineraler ABSiri Caspersen35 000
Alnarpskonferensen 2019 (1178) LRF SkåneJan Larsson95 500
Finansieringsdagen (1177) Landshypotek AB, Swedbank ABJan Larsson25 000
Ägarskiftesdagen (1176) LandshypotekJan Larsson35 000
Begränsade ensilage-givor till slaktgrisar för sysselsättning- för- och nackdelar (1175) Anne-Charlotte Olsson,
Fredin
13 200
Studie av överlevnad och tillväxt i en bok provenance försök i södra Sverige (1174) SkogforskJorge Aldea8 140
Workshop digitala verktyg i skogen (1173) SkogforskEmma Holmström30 000
Fruktträff 2019 (1172) Ibrahim Tahir31 000
Precisionsmästaren - förarbete (1171) Hushållningssällskapet SkåneJan Larsson35 000
Tallföryngring i Södra Sverige (1170) Södra Skogsägarna ek förMikolaj Lula45 000
Integrerad bekämpning av sjukdomar i stärkelsepotatis (1169) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth,
Laura Grenville-Briggs Didymus
150 000
150 000
Metodstudie för urval av poppelkloner som är anpassade till odling på skogsmark. (1168) SkogforskHenrik Bohlenius,
Håkan Asp
110 000
132 000
Test- och screeningsresistens i europeisk lärk (Larix decidua) mot lärkkräfta (1167) SkogforskMichelle Cleary,
Mateusz Liziniewicz
200 000
Kontroll av bladlöss med hjälp av ett biologisk nedbrytbart lockmedel för naturliga fiender i spannmål och fruktodlingar (1165) Stiftelsen LantbruksforskningMarco Tasin,
Gunda Thöming
179 000
Etablering av fältförsök med hyggesfritt skogsbruk i södra Sverige (1164) Södra Skogsägarna ek för, Sveaskog, Skogsstyrelsen Region Syd, Stiftelsen SkogssällskapetUrban Nilsson,
Ulf Johansson
75 000
150 000
Fältvandring på Kronoslätts gård - Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor (1163) The Absolut CompanyCarl-Otto Swartz3 100
Ledarskapsdagen 10 dec (1162) Tejarps Förlag ABJan Larsson25 000
Frukostseminarium 5 oktober 2018 (1161) Tejarps Förlag ABJan Larsson7 700
Veganen och vitamin B12 - kan halten av vitamin B12 ökas genom fermentering (1160) Malin Hultberg13 500
Fältvandring: Sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper (1159) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson2 000
Vad är hållbarhet kopplat till de gröna näringarna (1158) Jan Larsson6 400
Phenotypic differences between plus-trees progenies of sitka Spruce. (1157) Emma Holmström15 000
Sydsvensk växtodlings- och växtsklyddskonferens i Växjö (1156) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkLisa Germundsson35 000
Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin (1155) Statens JordbruksverkLisa Germundsson10 000
Utvärdering av Partnerskap, 1134B (1154) Lisa Germundsson100 000
Glyfosat - med eller utan i framtiden? (1153) Statens JordbruksverkLisa Germundsson8 200
Nya mellangrödor efter färskpotatis - en orienterande studie inriktad på etablering och ogräseffekt (1152) Sven-Erik Svensson,
Amanda Ahlqvist
35 000
VitiNord2018 internatinell vinkonferens (1151) Föreningen Svenkt VInLotta Nordmark35 000
Utveckling av undervisningsmaterial ? case i trädgårdsföretag (1150) Boel Rönnblom,
Sara Spendrup
35 000
Sensorer och big data förändrar mjölkproduktionen (1148) Skånemejerier ek förLisa Germundsson1 600
Fältvandring på SITES Lönnstorp fältstation (1147) LRF SkåneLisa Germundsson1 600
Nya möjligheter för svensk Agrofiber - Workshop (1146) RISESven-Erik Svensson16 000
Lantbrukares inställningar till klimatförändringar - en kvantitativ studie av lantbrukare i Skåne (1145) Länsstyrelsen SkåneJohannes Albertsson,
Johan Tejler
14 360
Borgeby fältdagar 2018 (1144) Lena Johnson14 800
Branschdag trädgård 2018 (1143) Jan Larsson35 000
Nyttiggörande av resultat från Tillväxt Trädgård 2015-2017 (1142) Håkan Schroeder,
Lundqvist
35 000
Kommersiella möjligheter med biokol (1141) Skånefrö ABJan Larsson6 500
Näringsbalans hos Sedum album i odling av mattor för gröna tak (1139) Siri Caspersen,
Lina Pettersson
35 000
Test av nya biologiska kontrollmedel av sjukdomar orsakade av phytophthora (1138) Länsstyrelsen SkåneRamesh Vetukuri35 000
Exkursion Kan ökad precision ge en större variation? (1137) SkogforskEmma Holmström30 000
SUFs sommarmöte 2018 (1136) Anders Nilsson8 000
Fysiska och kemiska egenskaper hos kompost- och torvsubstrat med inblandning av biokol (1135) Håkan Asp,
Love Bergquist
35 000
Utvärdering av Partnerskap Alnarp 2018 (1134) Lisa Germundsson70 000
Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och markkolsbidrag (1133) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne
https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/3/battre-klimateffekt-nar-mellangrodor-blir-biogas/
David Hansson,
Thomas Prade
265 000
238 000
Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor, en orienterande studie (1132) The Absolut Company, Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
Johannes Albertsson
73 000
56 000
PROTEINKVALITET ? EN FENOTYPDEL VID GENOMISK SELEKTION I VÅRVETE (1131) Lantmännen SW SeedEva Johansson,
Pernilla Vallenback
275 000
Förbättrat föryngringsmaterial för ask (selektion och test av resistens mot askskottsjuka) (1130) SkogforskMichelle Cleary205 000
72 000
22 000
Nya grepp för digitalisering av mjölkproduktionen ? för ökad nytta för rådgivning och producenter (1129) SkåneseminAnders Herlin,
Martin Olsson
75 000
Flower mapping - ett verktyg för att optimera skörd av svenska jordgubbar? (1128) Hushållningssällskapet SkåneSalla Marttila51 000
Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis ? kan biologiska och växtstärkande medel integreras i bekämpningsstrategierna? (1127) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth,
Laura Grenville-Briggs
140 000
Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet (1126) Svenska Lantmännen Ek förThomas Prade250 000
250 000
Utvinning av livsmedelsproteiner ur outnyttjade gröna blad från jordbruket (1125) Gasum AB, Thylabisco ABWilliam Newson200 000
Alnarps Nötköttsdag 2018 (1124) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare? (1122) LRF SkåneOleksiy Guzhva,
Maria Vilain Rørvang
63 000
Alnarps Mjölkdag 2018 (1121) Skånesemin, Skånemejerier ek för, LRF SkåneAnders Herlin,
Martin Olsson
35 000
Lantbrukets byggnadskonstruktion: Eurokoders inverkan på dimensionering av takbärverk (1120) A-BetongHussein Agha,
Knut-Håkan Jeppsson
25 000
50 000
Förstudie: Alnarps egendom som testbädd för digitalisering (1119) Hushållningssällskapet MalmöhusTorsten Hörndahl,
Jan Larsson
60 000
Alnarps Grisdag 2018 (1118) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson35 000
Spill vid timotejtröskning (1117) Sveriges Frö-och oljeväxtodlareSven-Erik Svensson14 000
Workshop skötsel av björk (1108) SkogforskEmma Holmström13 000
Äppelträff- resultat och framtida tankar (1105) Ibrahim Tahir35 000
Anläggningsförbandets inverkan på vårtbjörkens produktion och kvalitet (1097) SveaskogUrban Nilsson,
Ulf Johansson
48 000
22 000
Innehåll av bioaktiva substanser och thylakoider i grön biomassa (1095) Thylabisco AB, Statens JordbruksverkHelena Persson Hovmalm200 000
Kunskap och innovation för tillväxt i trädgårdsnäringen (1092) Sparbanken Skåne, LRF Skåne, LRF TrädgårdLena Ekelund250 000
250 000
250 000
Konkurrera med kvalitet 2: nya äpplesorter för dessert, must och cider (1087) Äppelriket Österlen ek. för., Kiviks Musteri ABKimmo Rumpunen,
Henrik Stridh
120 000
120 000
150 000
120 000
150 000
150 000
Urvals metod av poppelkloner med anpassning till plantering på skogsmark. (1085) SkogforskHenrik Bohlenius160 000
Summa 335 projekt35 692 990