Foto Jan Larsson 

 

Hållbart uttag av biomassa från jordbrukslandskapet i den cirkulära ekonomin

29 maj 2017

 

Program

 

Inledning, Johanna Mossberg, f3 – samverkan för förnybara drivmedel

 

Hur biologisk mångfald kan bli vinnare vid rätt sorters skörd av biomassa i landskapet. (Urban Emanuelsson, CBM, SLU)

 

Gräs till biogas gör åkermark till kolsänka. (Lovisa Björnsson, LTH)

 

Färska och ensilerade grödor för biogasproduktion – hur påverkas biogasens produktionskostnad. (Carina Gunnarsson, RISE Uppsala)

 

Ethanol production from steam-pretreated ensiled meadow grass. (Krisztina Kovacs, LTH)

 

Hur kan vegetation från trädor, skyddszoner, våtmarker, ekofokus-arealer samt fång- och mellangrödor användas i den cirkulära ekonomin? (John Andersson, Jordbruksverket)

 

Grusar ILUC möjligheten till en fossilfri fordonsflotta i Sverige? (Serina Ahlgren, SLU Uppsala)

 

Lönsam hållbarhet i biogas, är det möjligt? (Thomas Prade, SLU Alnarp)

 

Outnyttjad biomassa i balar från naturmarker – teknik för sönderdelning. (Johanna Olsson, RISE Lund & Jörgen Nilsson, Länsstyrelsen Skåne)

 

Vegetation från vägkanter och järnvägsområden – en resurs att räkna med i omställningen till fossilfria transporter? (Daniel Nilsson SLU Uppsala och Sven-Erik Svensson SLU Alnarp)

 

Biogas som en solution multiplier från ett stad-land-perspektiv. (Widar Narvelo, Helsingborgs Stad)

 

Alger och tång – kan de användas som biogassubstrat? (Gabriella Eliasson, Trelleborgs kommun)

 

Fältvandring på Söderslätt

 

Tvågrödesystem med höstråg som vintermellangröda vilken skördas i slutet av maj. Därefter etablering av majs, industrihampa, ekofokusareal etc

 

Höstråg, höstärt och lucern samodlade som vintermellangröda – grönmassan skördas i slutet av maj som foder eller som biogassubstrat. Därefter en godkänd Ekofokusareal?

 

Multifunktionella sommarmellangrödor för kvävefångst, ogräskontroll och substrat till biogas. (David Hansson, Anders TS Nilsson eller Linda Tufvesson)