Foto Jan Larsson 

 

Om oss

Vår vision: Partnerskap Alnarp är den självklara mötesplatsen mellan SLU, näringsliv och samhälle med inriktning mot de areella näringarnas framtid. Samarbetet leder till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidrar till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Parterna upplever tydlig nytta av de aktiviteter som Partnerskap Alnarp initierar och genomför.

Syftet med Partnerskap Alnarp att

  • genom projektutveckling, kompetensuppbyggnad och forskningsinformation stärka konkurrenskraften för de areella näringarna och därtill knuten industri
  • skapa en mötesplats där projektidéer och andra samverkansmöjligheter kan diskuteras och förverkligas på ett för alla parter fruktbart sätt.

Våra effektmål är att:

  • att bidra till en långsiktigt hållbar areell näring med basen i produktion av livsmedel, industriråvaror, bioenergiråvaror och prydnadsväxter.
  • att bidra till en högkvalitativ forskning och utbildning inom den gröna sektorns kunskapsområden
  • att utveckla varaktiga och effektiva kontaktytor och samarbeten mellan medverkande näringsliv, intresseorganisationer, lärosäten och myndigheter
  • att inom andra sektorer och i samhället i stort bidra till ökad insikt om de areella näringarnas betydelse, utvecklings- och innovationspotential.
  Ladda hem broschyren Det här är Partnerskap Alnarp