Biogas från urbana gräsytor

Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF Kommungrupp Helsingborg samt SLU Alnarp. Seminariet arrangeras för er som har intresse för nya ekosystemtjänster samt för hållbar skötsel av urbana gräsytor, ängsmarker, naturmarksgräsytor, golfbanor etc.

Bakgrunden till själva projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ var att Helsingborgs stad önskade utreda om en förändrad skötsel av de urbana gräsytorna kan leda till fler och bättre Ekosystemtjänster för hela samhället genom att gräsytorna bidrar till ökad biodiversitet och att ´överskottsvegetation´ från ytorna används för framställning av bioenergi, främst i form av biogas.

Behandling av organiskt material genom biogasrötning har under lång tid varit en viktig metod för att kombinerat generera biogas och biogasgödsel, som utgör en växtnäringsrik produkt. I biogödseln finns stabiliserat organiskt kol som vid tillförsel till åkermark bidrar till förbättrad markbördighet.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för såväl produktion av biogas (fordonsgas, el och värme) som för biogödsel till gödsling av åkermark. Målet med seminariet är att sprida information från projektet till nyckelpersoner inom olika organisationer som arbetar med såväl skötsel av urbana gräsytor som utveckling av biogasområdet i Sverige.

Målgruppen är organisationer som arbetar med planering, anläggning och skötsel av urbana gräsytor, organisationer som producerar biogas och biogödsel samt odlare som använder eller planerar att använda biogödsel i sin produktion.

Det skall bli spännande att träffa er vid detta seminarium för att presentera projektets resultat över sektorsgränserna och diskutera möjligheten hur uppnådda projektresultat kan implementeras i praktiken.

Seminariet samarrangeras av Movium Partnerskap och Partnerskap Alnarp, i samarbete mellan flera Partners, såsom Region Skåne, Helsingborgs stad och LRF Kommungrupp Helsingborg.

Om du anmäler dig nedan får du ett svarsmejl med bl.a. länk till Zoom-mötet. Normalt fungerar Zoom klanderfritt, du behöver inte installera något.

Välkomna!

Tid och plats

Fredagen den 18 september 2020, Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6c, Alnarp (max 50 deltagare) övriga via Zoom 09.00 - 12.30

Deltagaravgift

Fritt . Just nu 44 anmälda, varav 13 på plats i Alnarp, max 50 i Alnarp

Hur deltar du?

Anmälan

Görs på denna sida, senast 17 september

Mer info

Sven-Erik.Svensson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta Sven-Erik.Svensson@slu.se

Arrangör

Partnerskap Alnarp, Movium Partnerskap och

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program

9.00

Fika och registrering,

9.20

Välkomsthälsning, Movium och Partnerskap Alnarp, Harald Klein och Carl-Otto Swartz

Varför biogas från urbana gräsytor? Angelika Blom, NSR/Vera Park

Biogasens framtid i Skåne Ola Solér, Region Skåne

9.50

Det systemekologiska perspektivet Widar Narvelo, Helsingborgs stad

10.05

Presentation av projektresultat

Stad-land perspektivet Lars Törner, LRF Kommungrupp Helsingborg

Teknik för skörd och leverans av biogassubstrat, Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp & Michael Johansson, Campus Helsingborg (Lunds Universitet)   

Urbana gräsytor för biogasproduktion i framtiden, Nina Syde, Helsingborgs stad

Resultat från workshop mellan grönyteförvaltare och entreprenörer, Michael Johansson & Angelika Blom

10.50

Fruktpaus och reflektionsstund

11.05

Sammanfattning, syntes och slutsatser från projektet, Torleif Bramryd, Campus Helsingborg (Lunds Universitet)

11.20

Andra reflektioner längs kedjan - grön biomassa i den cirkulära ekonomin:

Mer högt gräs på Campus Alnarp, Mari-My Bergquist & Alexandra Nikolic, SLU Alnarp

Urbant gräs som biogassubstrat, Staffan Stomberg m.fl., Gasum Jordberga

Artrik energiutvinning från vägkanter, Tobias Emilsson, SLU Alnarp

Greater Bio - Indsamlingsmetoder af græss på kommunale arealer, Gate 21 & Sustainable Business Hub

12.00

Diskussion

Frågor från reflektionsstunden

Vilken potential och möjlighet finns i biogasproduktion från urbana gräsytor?

Nästa steg i utvecklingen?

12.15

Slutreflektion Ola Solér, Region Skåne

12.25

Slut på seminariet

12.30

Möjlighet till gemensam lunch på Syltan på egen bekostnad

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU