Foto Jan Larsson 

 

Framtidens lantbruk i Skåne, 2014-03-20

Program m.m. för dagen

Är win-win en utopi? Förväntningarna och kraven på lantbruket att det ska lösa de utmaningar som vi står inför är många och stora. Det skånska lantbruket förväntas vara Sveriges skafferi, producent av bioenergi och smarta material, en motor för regionens ekonomiska tillväxt och sysselsättning och samtidigt miljömässigt hållbart. Hur skulle vi vilja att det skånska lantbruket ser ut år 2035? Vilka olika vägar ser vi dit? Vilka är de viktigaste utmaningarna på vägen?  
Erik Steen Jensen, professor i hållbara odlingssystem, SLU
Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
Marianne Andersson, regionordförande LRF Skåne
Linda Birkedal, Naturskyddsföreningen
 Vem är framtidens matproducent? Vad pågår i det svenska och skånska jordbrukslandskapet, och varför? Å ena sidan sker en storleksrationalisering och specialisering och å andra sidan en diversifiering. I skogs- och mellanbygder sker en långsam nedläggning av lantbruk och öppna bygder. Hur ser framtidens lantbruk ut och vem vill vara lantbrukare i framtiden? Ur den offentliga statistiken kan man dra vissa slutsatser, men vilka svar får man när man frågar lantbrukarna själva? Här ges perspektiv från forskning, rådgivning och från lantbruksföretagarna.  
Anders Wästfelt, forskare i agrarhistoria och kulturgeografi vid SLU
Per-Göran Andersson, VD Hushållningssällskapet Malmöhus
Lovisa Solbär, geograf och forskare vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet
Spelet om den stadsnära landsbygden. Den stadsnära landsbygden kännetecknas av konflikter mellan olika intressen. Värdefull åkermark hotas av bebyggelse. Lantbrukets intressenter upplever att planerare och politiker inte lyssnar eller förstår. Hur kan dessa konflikter lösas? Hur kan man hantera den stadsnära landsbygden i planeringen? Och hur kan man få till en dialog mellan stad och land? Lyssna på olika perspektiv och delta i Rufopoly – spelet om den stadsnära landsbygden.  
Mattias Qviström, professor i landskapsplanering vid SLU
Peter Langerbeck, ordförande i LRF's kommungrupp i Malmö
Lari Pitkä-Kangas, grönt kommunalråd i Malmö