Jordbruksmarken ? en förutsättning för mat på bordet

Jordens befolkning ökar samtidigt som arealen odlingsbar mark minskar. Stora delar av Sydeuropa kommer som en följd av klimatförändringarna att få kraftigt försämrade förutsättningar för jordbruksproduktion medan Nordeuropa klarar sig bättre.

Ca 8 miljoner ha i världen omvandlas årligen från stäpplandskap och regnskog till åker. Dessa marker har i regel dålig naturlig bördighet och innebär inte så stort produktionsbortfall, men medför förlust av biologisk mångfald och att stora mängder koldioxid frigörs

Exploateringen är ett annat hot mot jordbruksmarken. 275 ha åkermark tas varje dag i anspråk för bebyggelse och vägar i Europa. Det innebär att på 25 år försvinner en areal motsvarande hela Sveriges jordbruksmark under asfalt och betong, och det är ofta den bästa åkermarken som används. I Sverige drabbar exploateringen oftast den bördigaste jorden runt våra stora städer. Som exempel kan nämnas att nära hälften av de skånska kommunernas utbyggnadsplaner ligger på åkermark.

Framtida bostadsbebyggelse, höghastighetsbanor med mera innebär fortsatt stora markanspråk. Men Sveriges mycket goda odlingsjordar behövs för vår framtida livsmedelsförsörjning och behöver därför ett starkt skydd mot exploatering. Hur vi tar hand om vår odlingsmark är av stor betydelse för att säkerställa livsmedelsförsörjningen, motverka den globala uppvärmningen och bibehålla ekosystemens funktion

Om detta handlar seminariet med medverkan från bl.a. Jordbruksverket, Boverket, Länsstyrelsen i Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet.

Seminariet kommer även att kunna följas på distans på följande länk: http://data-vc-cs1.data.slu.se/tcs/?id=4170224e-030c-4472-a28f-0741251a0a2a där det även går att se seminariet i efterhand.


Tid och plats

Tisdag 4 oktober kl 09.30 ? 15.00, Stora Aulan, Sundsvägen 5 (Alnarpsgården), Alnarp

Deltagaravgift

Fritt. Eventuell avbokning måste ske senast den 30 sep, annars faktureras 500 kr för våra kostnader Just nu 96 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast28 september

Mer info

Magnus Stark eller Ann Britt Karlsson. Se även KSLA!

Arrangör

KSLA, Partnerskap Alnarp och Föreningen Den Goda Jorden. Seminariet finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation.

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på


 

Program hittar du här

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.