Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö

    Tisdag 3 dec
09.00 Välkommen till den 41:a konferensen
Dave Servin
& Lisa Germundsson, SLU
09.05 Försöksåret 2013. Nystartade försöksserier. Presentation Fältforsks ämneskommittéer Ola Sixtensson, Skåneförsöken Erik Ekre, Animaliebältet
09.25 Ny jordbrukspolitik Sofia Björnsson, LRF
  Växtodling och växtnäring
10.25 Lean production i växtodlingen Hanna Åström, HS Halland + praktiker
10.40 Ogräsbekämpning och organiska gödselmedel i höstraps (L5-8010 & OS3-191) Albin Gunnarsson, Svensk Raps
10.55 Yaras NPK-serie i höstraps Carl-Magnus Olsson, YARA
11.10 Såtidsförsök i höstvete ( L7-170) Nils Yngveson, HIR-Malmöhus
11.30 Höstvete mot nya höjder Helena Elmqvist, OiB
11.45 Organiska gödselmedel i höstvete (M3-1010) Mattias Hammarstedt, HS Kristianstad
12.00 Lunch
13.00 Teknik för att optimera kvävegivan till maltkorn CG Pettersson & Knud Nissen, Lantmännen
13.20 Kaliumgödsling i ensilagemajs (L6-730) Linda af Geijersstam, HS-Kalmar
  Markstruktur/markvård
13.35 Dräneringssituationen i sydsvenskt lantbruk Marcus Lundmark, Jordbruksverket Alnarp
13.50 Långtidseffekter markpackning Johan Arvidsson, SLU
14.15 Biokol ger möjlighet till högre skördar David Andersson Ecuera AB
14.35 Statistisk bearbetning av markkarteringsdata i Skåne mha. GIS-applikationer Lars Wiik, HUSEC och/eller Per-Göran Andersson, HS Malmö
14.50 Stallgödselstrategi i gödslingsplaneringen Lars Wijkmark, Växa Sverige
   
15.35 Strukturkalkning och fosforutlakning Barbro Ulén, SLU
15.55 Kalkningseffekter i sockerbetor Åsa Olsson, NBR
16.10 GIS-baserat rådgivningsverktyg Hans Nilsson, Länsstyrelsen
16.20 Presentation av KLF, Christer Nilsson
16.35 Presentation av Skånefrö, Sven-Olof Bernhoff
   
19.00 Konferensmiddag
  Onsdag 4 dec
  Ogräs och växtskydd
08.15 Nytt om IPM Agneta Sundgren, Jordbruksverket
08.35 Aktuella ogräsresultat 2013 i spannmål och majs Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
09.05 Senaste nytt om herbicidresistens Anders TS Nilsson, SLU
   
10.00 Biologisk markartering av markburna patogener - BioSoM Anders Jonsson, SLU Skara
10.25 Klumprotsjuka - ett permanent hot i svensk oljeväxtodling Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult
10.45 Svampbekämpningsförsök i stråsäd - 2013 Gunilla Berg & Louise Aldén, Jordbruksverket Alnarp
11.15 Strategier mot svartpricksjuka (svenska NORBARAG-försöken) Gunilla Berg, Jordbruksverket Alnarp
11.30 Nya svampmedel SDHI-produkter Ann-Kristin Nilsson, BASF
  Nya svampmedel SDHI-produkter, Morten Lind, Syngenta
  Nya svampmedel SDHI-produkter, Tone Glarborg, Du Pont
  Nya svampmedel SDHI-produkter, Marcus Pedersen, Bayer
12.00 Lunch
13.00 Potatisbladmögel (L15-7101) Lars Wiik, HUSEC
  Vall och grovfoder
13.15 Rotröta i vallbaljväxter Nilla Nilsdotter-Linde SLU
13.35 Förbättrad etablering av lucern Ulf Axelsson, HS Skaraborg
13.55 Intensivt skördade vallar (R6-5010) Bodil Frankow-Lindberg, SLU
14.15 Höga nitrathalter i vall Bodil Frankow-Lindberg, SLU
14.35 Ogräsbekämpning i vallinsådd och efterverkan vallåret (L5-6600) Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
14.50 Avslutande diskussion Dave Servin Partnerskap Alnarp, SLU