Regional växtskyddskonferens i Växjö, 2011-12-06..7

  Tisdag 6 dec
09.00 Välkommen till den 39:e konferensen
Dave Servin, SLU
09.05 Försöksåret 2011
Per-Göran Andersson, HS M-hus, Arne Ljungars HS Kr-stad, Erik Ekre, HS Halland
09.35 Aktuellt och framtida marknadsläge för jordbrukets råvaror Karl Persson, SHB
10.05 Kaffe
10.35 Falltalsutveckling under 2011 var svårbedömd Kristina Yngwe, HIR M-hus
  Ogräs och växtskydd
10.50 Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp
11.25 Integrerad bekämpning av renkavle Lars Andersson, SLU Uppsala, Anders TS Nilsson SLU Alnarp
Biologi, Bekämpning
11.45 Nya problemogräs Lars Andersson, SLU Uppsala
12.00 Lunch
13.00 Växtsjukdomar i majs Lise Nistrup Jörgensen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg
13.30 Ogräsbekämpningsstrategier i sockerbetor Mats Kilany/Ola Cristiansson, Nordic Sugar
13.55 Växtskyddsrådets funktion och verksamhet Harald Svensson, Jordbruksverket
14.15 Fusarium i spannmål, bekämpningsstrategier Tomas Börjesson, Lantmännen
14.40 Fungicidförsök i spannmål och växtskyddsförsök i åkerbönor Gunilla Berg/Mariann Wikström, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, Alnarp
15.05 Kaffe
15.35 Knoppbortfall i raps, orsak och verkan 2011 Henrik Strindberg, Svensk Raps
15.50 Ogräsbekämpning i raps, inte alltid lyckad Albin Gunnarsson, Svensk Raps
16.00 Gulrost, nya raser - nya strategier Tina Henriksson, Lantmännen SWSeed
16.15 Stråförkortning i spannmål, problem och möjligheter inför 2012 Charlotte Elander, Lantmännen
16.30 Betydelsen av Betning mot dvärgstinksot i stråsäd Lars Wiik, Husec AB
16.50 Handelsbanken, en bank för jord, skog och trädgård Mikael Rubin, Patrik Jarl SHB
  Onsdag 7 dec
  Växtnäring
08.15 Kvävebehov i höstkorn 2011,Anna-Karin Krijger, HS Skara
08.30 Kvävebehov i höstvete, M3-2278 Anna-Karin Krijger, HS Skara
08.45 Utvärdering av regionala växtnäringsbalanser Hans Nilsson, Länsstyrelsen
09.00 Tillgång och efterfrågan av växtnäring nu och i framtiden Holger Kirchman, SLU Uppsala
09.20 Modell för långsiktig fosforgödsling Göte Bertilsson, Greengard AB
09.40 Kaffe
10.10 Fosforeffekter och mulluppbyggnad i bördighetsförsöken Thomas Kätterer, SLU Uppsala
10.40 Åtgärder att minska fosforläckage - resultat efter fyra års försök vid Bornsjön Barbro Ulén, SLU Uppsala
10.55 Fånggrödor i framtiden, nya stödsystem Helena Aronsson, SLU Uppsala
11.15 On-linemätning av växtnäring i flytgödsel Kjell Gustafsson, AGROVÄST
11.30 Utlakningsproblematik i majs Gunnar Torstensson, SLU Uppsala
11.50 Lunch
  Vall-grovfoder
12.50 Kvävegödsling till rörsvingel Bodil Frankow Lindberg, SLU Uppsala
13.10 Valletablering Sofia Kämpe, HS Skaraborg
13.25 Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Magnus Halling, SLU Uppsala
13.50 Förbättrat mognadsindex för majs i Sverige Magnus Halling, SLU Uppsala
14.00 Utsädesmängder i majs Linda af Geijerstam, HS Kalmar
  Potatis
14.15 Fosfit som tillsats i bladmögelbekämpningen Erland Liljeroth, SLU Alnarp
14.30 Bladmögelbekämpning 2011 Lars Wiik, Husec AB
14.50 Avslutande diskussion Dave Servin, Partnerskap Alnarp, SLU
15.00 Kaffe