Foto Jan Larsson 

 

Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö 2008


Onsdag 10 dec
Välkomsthälsning
Dave Servin
, SLU
Försöksåret 2008
Per-Göran Andersson, HS M-hus
Marknad och ekonomi
Marknaden för spannmål/oljeväxter turbulent
Harald Svensson, Statens Jordbruksverk
Varför så höga mineralgödselpriser?
Mogens Erlingsson, Yara
Kväve- och Fosforgödsling vid extrema priser Bertil Albertsson, Statens Jordbruksverk
 
Organiska gödselmedel allt värdefullare
Hans Nilsson, Statens Jordbruksverk
Kväveeffekten i kycklinggödsel
Sofia Dehlin, SLU, Skara
Försöken med rötslam visar positiva resultat
Per-Göran Andersson, HS M-hus
Certifiering och användning av kommunalt avloppsslam
Hans Augustinsson, HS Rådgivning Agri
Strategier för växtnäringseffektiva gårdar
Ulrika Williamsson, Statens Jordbruksverk
 
Handsensorn ger möjlighet till kväveoptimering
Gunilla Frostgård, Yara
De viktigaste orsakerna till årets låga proteinhalter i vall o höstvete, Börje Lindén
(Dave Servins bild)
Kvävegödslingsförsöken till maltkorn, L3-2275 Magnus Olsson, HIR M-hus
Växtskydd
Konsekvenserna av ny EU-förordning (stupstoppskriterier) för godkännande av pesticider för svensk odling
Göran Gustafsson, SJV/Växtskyddscentralen Linköping
Gulrost - rasutveckling och virulenstester
Mogens S Hovmöller, Aarhus Universitet,
 
Betydelsen av gulrost i försöken 2008
Gunilla Berg, SJV/Växtskyddscentralen
Fungicidförsök i stråsäd 2008
Torbjörn Ewaldz, SJV/Växtskyddscentralen
Potatisbladmöglet allt svårare att bekämpa
Erfarenheter från Danmark och Sverige
Bent Nielsen, Aarhus Universitet

Johan Roth, Estrella AB

Kemiindustrins syn på problemet
Magnus Jeppsson, Syngenta
 

Torsdag 11 dec
Årets ogräsförsök i spannmål och majs
Henrik Hallqvist, SJV
Allelopati - användbart i bekämpning av åkerven/renkavle?
Nils-Ove Bertholdsson SLU Alnarp
Växtodling
Odlingssystemförsöken i höstvete LS 3-9009
Nils Yngveson, HIR M-hus
 
De skånska odlingsystemförsöken bygger ny kunskap
Ingemar Larsson HS Kristianstad
Varför så höga skördar i höstsäd 2008
Stefan Attervall, Lantmännen
Höstraps 2008: Marknad, försök och praktik Johan Bjärsjö, SV Raps
 
De viktigaste orsakerna till goda skörderesultat 2008
Roland Lyhagen, Svalöv Weibull
 
Bomullsmögelprognos och PCR-teknik
Ann-Charlotte Wallenhammar, HS-Konsult Örebro
Bakterier för tillväxtstimulering och biologisk bekämpning i morötter/grönsaker
Mariann Wikström, Findus
Majs och grovfoder
Kväve- och fosforgödsling till ensilagemajs
Linda af Geijerstam HS Kalmar
 
Kupsådd, en intressant etableringsmetod i majs Magnus Halling, SLU, Uppsala
Försök med Rapidsådd i majs
Fredric Johansson, HS Kalmar
Knäpparelarver i majs - ett återkommande problem
Gunnel Andersson, SJV Kalmar
Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej
Bodil Frankow Lindberg, SLU, Uppsala