Biogas från urbana gräsytor

Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt SLU Alnarp. Seminariet arrangeras för organisationer som har intresse av nya ekosystemtjänster och för hållbar skötsel av urbana gräsytor, ängsmarker, naturmarksgräsytor, golfbanor etc.

Bakgrunden till själva projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ var att Helsingborgs stad önskade utreda om en förändrad skötsel av de urbana gräsytorna kan leda till fler och bättre Ekosystemtjänster för hela samhället genom att gräsytorna bidrar till ökad biodiversitet och att ´överskottsvegetation´ från ytorna används för framställning av bioenergi, främst i form av biogas.

Behandling av organiskt material genom biogasrötning har under lång tid varit en viktig metod för att kombinerat generera biogas och biogasgödsel, som utgör en växtnäringsrik produkt. I biogödseln finns stabiliserat organiskt kol som vid tillförsel till åkermark bidrar till förbättrad markbördighet.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för såväl produktion av biogas (fordonsgas, el och värme) som för biogödsel till gödsling av åkermark. Målet med seminariet är att sprida information från projektet till nyckelpersoner inom olika organisationer som arbetar med såväl skötsel av urbana gräsytor som utveckling av biogasområdet i Sverige.

Målgruppen är organisationer som arbetar med planering, anläggning och skötsel av urbana gräsytor, organisationer som producerar biogas och biogödsel samt odlare som använder eller planerar att använda biogödsel i sin produktion.

Det skall bli spännande att träffa er vid detta seminarium för att presentera projektets resultat över sektorsgränserna och diskutera möjligheten hur uppnådda projektresultat kan implementeras i praktiken.

Välkomna!

Tid och plats

Fredagen den 20 mars 2020, Alnarp i Västan, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp 08.30 - 12.10

Deltagaravgift

Fritt

Anmälan

Görs på denna sida, senast 17 mars

Mer info

Sven-Erik.Svensson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta Sven-Erik.Svensson@slu.se

Arrangör

Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt SLU Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Foto: Nina Syde

Program

8.30

Fika och registrering,

9.00

Movium och Partnerskap Alnarp - Välkomsthälsning Harald Klein och Carl-Otto Swartz

Biogasens framtid i Skåne Ola Solér, Region Skåne

Varför biogas från urbana gräsytor? Angelika Blom, Vera Park/NSR

9.30

Det systemekologiska perspektivet Widar Narvelo, Helsingborgs stad

9.45

Presentation av projektresultat

Stad-land perspektivet Lars Törner, LRF

Teknik för skörd och leverans av biogassubstrat Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp

Urbana gräsytor för biogasproduktion i framtiden, Nina Syde, Helsingborgs stad

Dialog-resultat mellan grönyteförvaltare och entreprenörer, Angelika Blom

10.30

Fruktpaus och reflektionsstund

Sammanfattning, syntes och slutsatser från projektet, Torleif Bramryd, Campus Helsingborg

11.00

Andra reflektioner - grön biomassa i den cirkulära ekonomin, bland annat: Alexandra Nikolic, SLU Alnarp, Johanna Lund, Rise

Vägkantsgräs som resurs för biogasproduktion Tobias Emilsson, SLU Alnarp

11.40

Diskussion

Vilken potential och möjlighet finns i biogasproduktion från urbana gräsytor?

Nästa steg i utvecklingen?

11.55

Slutreflektion Ola Solér, Region Skåne

12.10

Slut på seminariet

12.15

Möjlighet till gemensam lunch på Syltan på egen bekostnad

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU