Foto Jan Larsson 

 

- ett möte mellan akademi och näringsliv -

Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för lantskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen. Partnerskap Alnarp syftar till:

  att genom projektutveckling, kompetensuppbyggnad och forskningsinformation stärka konkurrenskraften för de areella näringarna och därtill knuten industri
  att skapa en mötesplats där  projektidéer och andra samverkansmöjligheter kan diskuteras och förverkligas på ett för alla parter fruktbart sätt

I dagsläget finns i Partnerskap Alnarp över 80 medlemmar i form av olika företag och organisationer som skrivit avtal med SLU Alnarp för en period av tre år. Medlemmarna betalar en årlig avgift som bekostar arbetet med nätverket. Till projektfinansiering inom Partnerskapet bidrar fakulteterna med 5 Mkr för år 2015, som ska möta motsvarande finansiering från externa finansiärer. Verksamheten är i huvudsak knuten till följande sju ämnesgrupper:

* Frukt och grönt * Växtproduktion - livsmedel
* Biobaserade industriråvaror

* Animalieproduktion

* Marknad och management

* Skog

* Kommunikation

 

I varje ämnesgrupp ingår representanter från olika medlemsföretag och i ämnesgrupperna diskuteras vilken forskning som är intressant för den framtida produktionen och inom vilka områden som insatser på kompetensutveckling behöver göras. Grupperna utgör ett bra forum för att ta fram idéer på utvecklings-möjligheter inom olika produktionsområden och ge förslag på förändringar samt lösningar till problem.

SPA (Svensk Potatisforskning Alnarp) är en riktad satsning på potatisforskning som är knuten till Partnerskap Alnarp.

16-02-10Odlingsåtgärder som gynnar kolinlagring i
16-02-15Bättre bröd genom agroekologi och lokal ekonomi
16-03-02Ämnesgruppsmöte Marknad & Management
16-03-10Odlingssystemförsöket i Önnestad

Anmälan till årets mentorprogram


Odlingsåtgärder som gynnar kolinlagring
2016-02-10


   Bättre bröd genom agroekologo och lokal mat
2016-02-15


   Odlingssystemförsöket i Önnestad
2016-03-10


  Ansökan Hemmesdyngestipendiet


2016 års datum för projektansökningar är 15 feb och 15 okt


Dokumentation
Konferenser 2015

 


Webbmaster jan.larsson@slu.se