Foto Jan Larsson 

 

- ett möte mellan akademi och näringsliv -

Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan LTV-fakulteten (Landskapsarkitektur, Trädgårds- och  Växtproduktionsvetenskap) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen. Partnerskap Alnarp syftar till:

i att genom projektutveckling, kompetensuppbyggnad och forskningsinformation stärka konkurrenskraften för de areella näringarna och därtill knuten industri
i att skapa en mötesplats där  projektidéer och andra samverkansmöjligheter kan diskuteras och förverkligas på ett för alla parter fruktbart sätt

I dagsläget finns i Partnerskap Alnarp över 80 medlemmar i form av olika företag och organisationer som skrivit avtal med SLU Alnarp för en period av tre år. Medlemmarna betalar en årlig avgift som bekostar arbetet med nätverket. Till projektfinansiering inom Partnerskapet bidrar fakulteten med 5 Mkr för år 2014, som ska möta motsvarande finansiering från externa finansiärer. Verksamheten inom Lantbruk/Trädgård är i huvudsak knuten till följande sju ämnesgrupper:

* Frukt och grönt * Växtproduktion - livsmedel
* Biobaserade industriråvaror

* Animalieproduktion

* Marknad och management

* Skog

* Kommunikation

 

I varje ämnesgrupp ingår representanter från olika medlemsföretag och i ämnesgrupperna diskuteras vilken forskning som är intressant för den framtida produktionen och inom vilka områden som insatser på kompetensutveckling behöver göras. Grupperna utgör ett bra forum för att ta fram idéer på utvecklings-möjligheter inom olika produktionsområden och ge förslag på förändringar samt lösningar till problem.

SPA (Svensk Potatisforskning Alnarp) är en riktad satsning på potatisforskning som är knuten till Partnerskap Alnarp.

15-04-09Winter fitness
15-04-21Framtidens ekologiska produktion av äpple i Norden
15-04-22Agroecology Day
15-04-22EIP

Anmälan till årets mentorprogram


Framtidens ekologiska produktion av äpple i Norden
2015-04-21


Ta chansen att utveckla din idé med full betalning!
2015-04-22

 

 Ansökan Hemmesdyngestipendiet


2015 års datum för projektansökningar är 15 feb och 15 okt


Dokumentation
Konferenser 2015

 


Webbmaster jan.larsson@slu.se