Partnerskap Alnarp
Hem
[ Logga in ]

Alnarpskonferensen 2023

Framtidens hållbara energilandskap - hur använder vi vår mark för mat, material och energi?

Samhällets hållbara omställning leder till nya förväntningar på jordbruksmarken som bas för produktion av mat, förnyelsebara material, energi kolinlagring, biodiversitet och andra typer av ekosystemtjänster. Många nyttor behöver tillgodoses i en framtida mångfunktionell markanvändning som är hållbar. Hela system, från primärproduktion till användare av produkt och tjänst, kräver förändringar. Detta förutsätter tillgång till ny kunskap, nya lösningar och ändamålsenliga styrsystem

Alnarpskonferensen 2023 presenterar möjligheter och utmaningar utifrån nuläge, samt erbjuder en gränsöverskridande dialogarena för aktörer inom forskning, utbildning, näringsliv och samhällsfunktioner.

/Varmt välkommen

Tid och plats

Onsdag 15 feb Alnarpsgården, Sundsvägen 6, Alnarp

Deltagaravgift

Fritt

Just nu 245 anmälda

Anmälan

Görs på denna sida senast 10 feb.

Mer info

partnerskapalnarp@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta partnerskapalnarp@slu.se

Arrangör

SLU Partnerskap Alnarp.

Anmälningsblankett:

Email

För- och efternamn

Ev. organisation

Specialmat etc.

Kryssa i de delar du avser att delta på, förmiddagens program löper parallellt och du kan bara delta på en!

10.00-11.30 Förprogram, studiebesök vid forskningsinfrastrukturer på campus

Proteinfabriken - en stor del av det som odlas idag lämnas kvar på åkern. I anläggningen på Alnarp kan istället proteiner och andra produkter utvinnas ur gröna växtdelar. De olika fraktionerna skulle kunna användas som livsmedel och foder, eller i kosmetika
SLU Foodlab - här samlas studenter, forskare och företag över grytor, bryggkärl och pressutrustning. Utvecklingslabbet bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan råvara, process och produkt
Biotronen - forskningsanläggningen på cirka 1100 kvadratmeter är utrustad med toppmodern teknik. Biotronen innehåller olika typer av klimatkammare med kontrollerade förhållanden, och används för forskning inom framförallt växtforskning där hög precision krävs avseende temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid.
Nordgen - Nordiskt Genresurscenter (NordGen) är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. NordGen har ansvar för genetiska resurser som är viktiga för mat och lantbruk. Dessa är avgörande för att möta våra mest grundläggande behov av bland annat näring, skydd och bränsle.
Landskapslaboratoriet - här studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala. Alnarps landskapslaboratorium omfattar ca 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten som anlagts och planterats i direkt anslutning till Alnarps campus från 1982 och framåt.

11.30 - 13.00 Mingellunch och hotspot

Lunch - En livfull mingellunch där vår utställningsyta erbjuder en mångfald av viktiga dialoger kring framtidens markanvändning i en hållbar samhällsutveckling!

13.00-14.00 KONKURRENSEN OM MARKEN

Vad landskap är till för och för vem? Om den kollektiva förståelsen gällande landskap i den gröna energiomställningens tid.
Daniel Urey, LABLAB
Jordbrukets roll i den cirkulära bioekonomin
Christel Cederberg, Chalmers
Lantbrukets förutsättningar att vara motor i den gröna omställningen
Kristina Yngwe, LRF

14.00-14.30 Fika

14.30-15.45 FYRA SNABBA PERSPEKTIV PÅ FÖRBÄTTRAD RESURSEFFEKTIVITET

Snabbväxande träd för biomaterial och energi - vilka möjligheter finns det?
Henrik Böhlenius, SLU
Rätt använd biomassa från jordbruket - bra för utbyte, lönsamhet och klimat
Annie Drottberger, SLU
Minskat svinn i primärproduktionen - exemplet broccoli
Marie Olsson, SLU och Gun Hagström, SLU
Solceller på åkermark
Sven-Erik Svensson, SLU samt Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne

15.45-16.00 Paus

16.00 - 16.45 Paneldiskussion: Framtidens energilandskap

Moderator: Lisa Blix Germundsson, SLU
Daniel Urey, LABLAB, Christel Cederberg Chalmers, Kristina Yngwe, LRF, Anders Larsson, SLU, Annelie Adler, SLU, Eva Johansson, SLU, Thomas Prade, SLU

17.30 - Slottsmiddag har vi tyvärr tvingats ställa in men kommer igen nästa år!


 

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU